Najdete nás také: Muzeum na demarkační linii

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Bahna 2019

Statut Nadace pozemního vojska

Sídlo: Vrané nad Vltavou, Nad jezerem 323, PSČ 252 46

 

IČ: 6293 5721

 

Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 187.

 

Nadace pozemního vojska a muzea na demarkační linii (dále jen Nadace) byla založena rozhodnutím zakladatelů jako nezisková organizace a byla registrována Obvodním úřadem Praha 1 pod registračním číslem P1 - 441/95 dne 9. března 1995.

Správní rada:

JUDr. Stanislav Drábek

Petr Jahn

František Koch

Ing. Milan Mojžíš

Ing. Jiří Šedivý

 

Revizorka účtů:

Ing. Michaela Teyrovská

Článek 1 - Název a sídlo nadace

 1. Název nadace zní "Nadace pozemního vojska AČR".
 2. Sídlo nadace je Nad jezerem 323, Vrané nad Vltavou.
 3. IČ nadace je 6293 5721.

Článek 2 - Zřizovatelé nadace

Zřizovatelé nadace jsou:

Článek 3 - Výše nadačního jmění

 1. Výše nadačního jmění činí 3 944 700,- Kč (slovy třimilionydevětsetčtyřicetčtyřitisícsedmsetkorunčeských)
 2. Nadační jmění tvoří exponáty Muzea na demarkační linii, uložené ve výstavních prostorách Muzea na demarkační linii v Rokycanech se stanovenou hodnotou 3 944 700,- Kč (slovy třimilionydevětsetčtyřicetčtyřitisícsedmsetkorunčeských). Hodnota nadačního jmění byla stanovena znaleckým posudkem soudního znalce p. Františka Bukovského ze dne 10.12.1998. Znalecký posudek zapsán pod číslem 4188/98

Článek 4 - Účel nadace

Nadace působí v zájmu zvýšení prestiže a popularity Armády České Republiky a v zájmu trvalého udržování dobrého jména Armády České Republiky. Nadace podporuje bývalé příslušníky Armády České republiky, válečné veterány a další osoby které se zasloužili o zvýšení prestiže a popularity Armády České Republiky.

Článek 5 - Vedlejší činnost nadace

Nadace v zájmu zajištění hospodářské soběstačnosti a finančního zdrojů pro plnění svého účelu může vyvíjet vedlejší např. podnikatelskou činnost. Konkrétní rozsah vedlejší činnosti a případného živnostenského oprávnění stanoví správní rada samostatným rozhodnutím.

Článek 6 - Orgány nadace

Správní rada nadace

 1. Vrcholným orgánem nadace je správní rada, která je jediným a nejvyšším výkonným orgánem nadace a zastupuje nadaci navenek ve všech právních úkonech spojených s činností nadace.
 2. Členy správní rady mohou být bezúhonní občané splňující podmínky právních předpisů pro výkon funkce člena správní rady.
 3. Členství ve správní radě vzniká volbou navrženého kandidáta. Hlasování správní rady o volbě člena je kvalifikovaným rozhodnutím ve smyslu č. 5 odst. 12 písm. c).
 4. Jménem nadace jednají a podepisují členové správní rady tak, že k předtištěnému či jinak vyznačenému názvu nadace připojí svůj podpis alespoň dva členové správní rady.
 5. Správní rada má šest členů.
 6. Členy správní rady nadace jsou:
  1. JUDr. Stanislav Drábek, Nad Jezerem323, Vrané nad Vltavou, r.č. 590515/0834
  2. Petr Jahn, M. Pujmanové 879/31, Praha 4, r.č. 650511/0843
  3. František Koch, Volduchy 110, okr. Rokycany, r.č. 481230/424
  4. Ing. Milan Mojžíš, Urbinská 143, 38101 Český Krumlov-Domoradice,
  5. Ing. Jiří Šedivý, Uherská 616, 190 17 Praha 9 - Vinoř, r.č. 530103293
 7. Funkční období členů správní rady je desetileté a členové mohou být opakovaně voleni.
 8. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy požádá-li o to alespoň jeden člen správní rady nebo revizor účtů.
 9. Členství ve správní radě zaniká vzdáním se členství nebo odvoláním člena správní radou.
 10. Člen může být odvolán v případě, že tak stanoví zákon a dále v případě
  1. pokud se bez řádné omluvy nezúčastní dvakrát po sobě jednání správní rady
  2. pokud použije nadační jmění pro svoji osobní potřebu bez souhlasu správní rady
  3. pokud svým svévolným jednáním způsobí zmenšení nadačního jmění
  4. pokud se dopustí jiného zavrženíhodného jednání vůči nadaci, členům správní rady nebo Armádě České republiky
 11. Správní rada rozhoduje hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba prostá většina hlasů přítomných členů správní rady, z nichž každý má jeden hlas. Při rovnosti hlasů platí, že usnesení nebylo přijato. Pro přijetí kvalifikovaných rozhodnutí je potřeba souhlas členů správní rady, jejichž hlasy představují alespoň 75 % všech hlasů členů správní rady.
 12. Kvalifikovaným rozhodnutím je:
  1. způsob a množství prostředků nadace použitých pro plnění podporovaných cílů nadace
  2. změna statutu nadace
  3. přijetí nového člena správní rady nebo nahrazení stávajícího člena správní rady novým; při tomto hlasování má odstupující člen právo hlasovat
  4. odvolání člena správní rady, při tomto hlasování nemá člen o jehož odvolání se jedná právo hlasovat
  5. nabývání a zcizování nemovitostí
  6. rozhodnutí o majetkové účasti na podnikání třetích osob
  7. rozhodnutí o sloučení s jinou nadací
  8. rozhodnutí o zrušení a likvidaci nadace a jmenování likvidátora
 13. Správní rada nesmí jménem nadace přebírat záruky za závazky třetích osob, ať již z podnikání nebo z jiné činnosti, a to ani formou použití prostředků nadace.
 14. V případě potřeby může správní rada rozhodovat mimo zasedání per rollam. V takovém případě člen správní rady, který navrhuje takové rozhodování odešle všem ostatním členům návrh, který musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se mají ostatní členové správní rady vyjádřit, neurčí-li, pak platí lhůta 15 dnů od data obdržení návrhu. Pro sčítání platí stejná pravidla jako pro hlasování dle odst. 11. a 12. tohoto článku. Pokud se člen správní rady nevyjádří ve lhůtě, platí že hlasuje proti návrhu. Navrhovatel je povinen všem členům zaslat oznámení o výsledku hlasování a přijetí či nepřijetí návrhu.
 15. Správní rada může zmocnit jednoho nebo více členů k jednání a zastupování navenek, v rozsahu pověření tito členové jednají jménem nadace samostatně.
 16. Členství ve správní radě je čestné a členové správní rady mají nárok pouze na náhradu nákladů spojených s touto činností.

Revizor nadace

 1. Revizorem nadace je jmenována Ing. Michaela Teyrovská, bytem Sarajevská 1051/10, Praha 2, r.č. 685702/1809.
 2. Funkční období revizora je desetileté a může být opakovaně jmenován.
 3. Revizor vykonává své povinnosti svěřené mu zákonem a za podmínek zákonem stanovenými.

Článek 7 - Zdroje majetku nadace

Zdroje nadace tvoří zejména finanční a jiné zdroje ve formě:

Článek 8 - Způsob použití prostředků nadace

 1. O použití prostředků nadace rozhoduje správní rada nadace na základě písemné žádosti člena správní rady nebo třetí osoby (žadatel).
 2. Nadační příspěvek může být poskytnut třetím osobám (fyzickým či právnickým) v souvislosti s plněním jejich úkolů ve prospěch Armády České republiky nebo činností, jejichž provedením lze očekávat přínos k dosažení podporovaných cílů nadace. Třetí osobou může být i Česká republika.
 3. Nadace též odměňuje a vhodnou formou prezentuje osoby, které se zaslouží o plnění úkolů nadace a výrazným způsobem přispěji ke zvýšení prestiže pozemního vojska Armády ČR. Toto ocenění není možno udělit členu správní rady ani revizorovi nadace.
 4. Nadační příspěvky lze poskytovat na základě individuální žádosti, jejímž podpisem žadatel stvrzuje pravdivost údajů a žádosti obsažených. V žádosti musí být uvedena minimálně identifikace žadatele (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název či firma, IČ a adresa sídla, jde-li o právnickou osobu), konkrétní účel, pro který má být nadační příspěvek použit, požadovaná forma a výše příspěvku a další zdroje financování záměru či projektu.
 5. Správní rada. je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek.
 6. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje tří čtvrtinovou většinou správní rada nadace, která je oprávněna žádost přijmout nebo odmítnout bez udání důvodu. Na nadační příspěvek není právní nárok.
 7. Konkrétní podmínky poskytnutí nadačního příspěvku jsou uvedeny ve smlouvy uzavřené mezi nadací a příjemcem nadačního příspěvku. Finanční příspěvky se poskytují pouze bezhotovostním bankovním převodem na účet příjemce nadačního příspěvku. Věcné dary se poskytují protokolární předáním a převzetí věci.
 8. Nadační příspěvek je příjemce oprávněn použít pouze v souladu s účelem, pro který byl poskytnut, při dodržení smluvních podmínek a. pravidel stanovených tímto statutem.
 9. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je každoročně zveřejňován ve výroční zprávě nadace.

Článek 9 - Výroční zpráva

 1. Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 31.7. následujícího roku. Výroční zpráva je uložena ve veřejném rejstříku a to ve sbírce listin tohoto rejstříku a v archivu nadace
 2. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace včetně zhodnocení této činnosti a. další náležitosti stanovené zákonem § 358 a násl. Občanského zákoníku

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení správní radou a plně nahrazuje Statut Nadace pozemního vojska AČR schválen správní radou dne 1. listopadu 2001.
 2. Tento statut může být měněn a doplňován pouze písemnými po sobě jdoucími dodatky nebo může být přijat správní radou úplný nový text statutu.
 3. Tento statut byl schválen správní radou dne 18. května 2016.
 4. Tento statut se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude přiloženo k založení do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem a zbylá budou založena v archívu nadace.

V Praze dne 18. května 2016

Za správnost: St. Drábek